Pravila in pogoji uporabe FAVI.si

1. Uvodne določbe

1.1. Ti pogoji (v nadaljevanju "pogoji poslovanja") so urejeni v skladu z določili § 1751 odst. 1 zakona št. 89/2012 Zbirke čeških zakonov, občanski zakonik s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju „OZ“) medsebojne pravice in obveznosti med gospodarsko družbo FAVI a.s. (d.d.), s sedežem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Češka, Matična številka: 048 57 402, registrirano v sodnem registru, ki se vodi pri Mestnem sodišču v Pragi, oddelek B, vložek 28244 (v nadaljevanju "upravljavec") in tretje osebe (v nadaljevanju "uporabnik"), ki izhajajo iz pogodb o opravljanju storitev v zvezi z zagotavljanjem storitev (v nadaljevanju "pogodba o opravljanju storitev"), sklenjena preko spletne strani ponudnika na spletnem naslovu: / (v nadaljevanju "spletna stran").

1.2. Pravice in dolžnosti med ponudnikom in uporabnikom so nadalje urejene s pravili razprave, ki so priloga št. 1 teh pogojev poslovanja. Pogoji poslovanja in pravila razprave so tako sestavni del pogodbe o opravljanju storitev.

1.3. Pogodba o opravljanju storitev in pogoji poslovanja so sestavljeni v slovenskem jeziku.

1.4. V skladu s § 1752 občanskega zakonika se pogodbeni stranki strinjata, da lahko ponudnik enostransko spremeni pogoje poslovanja v pametnem in ustreznem obsegu. O spremembi pogojev poslovanja bo uporabnik vedno obveščen. Spremembo pogojev poslovanja lahko uporabnik zavrne, pogodbo o opravljanju storitev pa v tem primeru pisno odpove z odpovednim rokom, ki traja en (1) mesec.

1.5. S soglasjem uporabnika z novo različico teh pogojev dosedanji pogoji poslovanja izgubijo veljavo, nova različica pogojev poslovanja pa nato postane sestavni del pogodbe o opravljanju storitev.

2. Sklenitev pogodbe o opravljanju storitev

2.1. Predlog za sklenitev pogodbe o opravljanju storitev poda uporabnik tako, da izpolni podatke v obrazcu za registracijo na spletnih straneh in te podatke pošlje ponudniku s klikom na gumb »Registracija« (v nadaljevanju: "naročilo"). Podatke, ki jih uporabnik navede v uporabniškem računu, se za namene pogojev poslovanja smatrajo kot pravilni.

2.2. Po dostavi naročila s strani ponudnika bo ponudnik uporabniku prikazal možnost prijave v uporabniški račun uporabnika (v nadaljevanju "sprejem"). Določbe § 1740, 1. odst. 3 občanskega zakonika ne bo uporabljen. Z dostavo potrdila o prevzemu na naslov uporabnika je sklenjena pogodba o opravljanju storitev.

2.3. Uporabnik se strinja s tem, da lahko ponudnik začne izvajati storitve po pogodbi o opravljanju storitev takoj po njeni sklenitvi in še pred potekom zakonskega roka za odstop od pogodbe o opravljanju storitev.

2.4. Uporabnik vzame v vednost, da ponudnik ni dolžan skleniti pogodbe o opravljanju storitev (zavrniti registracijo uporabnika), zlasti z osebami, ki so predhodno bistveno kršile pogodbo o opravljanju storitev (vključno s pogoji poslovanja).

2.5. Uporabnik se ob sklenitvi pogodbe o opravljanju storitev strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo. Stroške, ki jih ima uporabnik pri uporabi sredstev oddaljenega komuniciranja v zvezi s sklenitvijo pogodbe o opravljanju storitev (npr. stroške povezave s spletom), plača uporabnik sam in se ne razlikujejo od osnovne tarife.

3. Uporabniški račun

3.1. Na podlagi opravljene registracije uporabnika na spletnih straneh lahko uporabnik dostopa do uporabniškega vmesnika njegovega spletnega mesta. Iz njegovega uporabniškega vmesnika lahko uporabnik upravlja predvsem s svojimi podatki, vnaša in briše podatke o sebi, upravlja z njimi, vnaša in briše objave ali druge informacije ter upravlja z njimi ter vnaša in upravlja fotografije in avdiovizualne posnetke (v nadaljevanju: "uporabniški račun").

3.2. Uporabnikov uporabniški račun bo aktiviran po uporabnikovi registraciji na spletnih straneh (izpolnitev zahtevanih podatkov s strani uporabnika).

3.3. Ob registraciji na spletnih straneh je uporabnik dolžan vse podatke vnesti pravilno in resnično. Uporabnik je ob morebitni spremembi dolžan posodobiti osebne podatke, navedene v uporabniškem računu. Podatke, ki jih uporabnik navede v uporabniškem računu, ponudnik smatra, da so pravilni. Vsak uporabnik lahko uporablja samo en uporabniški račun.

3.4. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Uporabnik se strinja s tem, da se lahko prijavni podatki uporabljajo tudi za prijavo na druge spletne strani ponudnika. Uporabnik se zavezuje k varovanju zaupnosti podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa, in se zaveda, da ponudnik ni odgovoren za uporabnikovo morebitno kršitev te obveznosti.

3.5. Ponudnik lahko uporabniku onemogoči uporabo uporabniškega računa, zlasti če uporabnik krši svoje obveznosti iz pogodbe o opravljanju storitev.

4. Pogoji storitev

4.1. Uporabnik je na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravičen do dostopa do svojega uporabniškega računa. Iz njegovega uporabniškega vmesnika lahko uporabnik upravlja predvsem s svojimi podatki, vnaša in briše podatke o sebi, upravlja z njimi, vnaša in briše objave ali druge informacije ter upravlja z njimi ter vnaša in upravlja fotografije in avdiovizualne posnetke in upravlja z njimi, razen tega pa lahko uporabnik preko svojega uporabniškega vmesnika na določen način komunicira z drugimi osebami (v nadaljevanju: "storitev").

4.2. Ponudniku ni treba zagotoviti storitve v primeru, če njeno izvajanje onemogočajo težave na strani uporabnika ali drugih oseb. Ponudniku tako ni treba zagotoviti storitve, zlasti v primeru izpada električne energije, izpada podatkovnega omrežja, drugih motenj povzročenih s strani tretjih oseb ali višje sile.

4.3. Pri izvajanju storitve lahko pride do prekinitev, začasnih omejitev, prekinitev ali zmanjšanja kakovosti storitve.

4.4. Vsa priporočila in informacije, prikazane znotraj storitve in na spletnih straneh, so neobvezujoče narave, s čimer se uporabnik strinja. Uporabnik se je dolžan glede uporabe teh priporočil in informacij vedno obrniti na strokovnega svetovalca.

5. Uporaba storitve

5.1. Uporabnik ne sme shranjevati ali znotraj storitve posredovati teh informacij, katerih vsebina je v nasprotju s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, veljavnimi v Češki republiki ali v drugih državah, kjer je storitev na voljo, zlasti vsebine, dajanja na voljo javnosti:

5.1.1. posega v avtorske ali avtorsko sorodne pravice tretjih oseb,

5.1.2. posega v pravice do varstva osebnosti tretjih oseb,

5.1.3. krši pravne standarde, katerih namen je varstvo pred sovraštvom do določenega naroda, etnične skupine, rase, vere, razreda ali druge skupine oseb ali omejevanje pravic in svoboščin njenih pripadnikov.

5.2. Uporabnik se zaveda, da ponudnik ni odgovoren za nastavitve, ki jih je uporabnik opravil v uporabniškem računu.

5.3. Uporabnik znotraj storitve ne sme pošiljati nezaželenih poslovnih sporočil. Uporabnik znotraj storitve ne sme pošiljati podatkov, ki so izrazito podobni storitvam ali aplikacijam tretjih oseb, da bi zmedel ali zavedel spletnega uporabnika (phishing). Uporabnik znotraj storitve ne sme pošiljati računalniških virusov.

5.4. Uporabnik ne sme uporabljati mehanizmov, orodij, programske opreme ali postopkov znotraj storitve, ki imajo ali bi lahko negativno vplivali na delovanje naprav ponudnika, spletno varnost ali drugih uporabnikov spleta.

5.5. Uporabnik ne sme izvajati aktivnosti, ki so namenjene onemogočanju ali omejevanju delovanja strežnika ponudnika, na katerem se izvaja storitev, ali izvajati drugih napadov na ta strežnik, niti ne sme pri teh aktivnostih pomagati tretji osebi. Uporabnik ne sme uporabljati uporabniškega računa in storitve na način, ki bi neupravičeno omejeval uporabo storitve drugim strankam ponudnika ali drugače neutemeljeno omejeval ponudnika. Uporabnik še posebej ne sme obremenjevati ponudnikovega strežnika, na katerem se storitev izvaja, z avtomatiziranimi zahtevami.

5.6. Uporabnik jemlje v vednost, da v skladu s 5. členom zakona št. 480/2004 Zbirke čeških zakonov o nekaterih storitvah informacijske družbe in o spremembah nekaterih zakonov (zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe), kakor je bil spremenjen, ponudnik ni odgovoren za vsebino informacij, ki jih shranjuje uporabnik. Uporabnik nadalje potrjuje, da ponudnik ni odgovoren za nezakonita dejanja uporabnika.

5.7. Ponudnik je upravičen (ne pa dolžan) preventivno preverjati informacije, ki jih uporabnik shranjuje ali posreduje v okviru storitve. V primeru, da bi vsebina teh podatkov lahko kršila pogoje poslovanja, splošno zavezujoče pravne predpise ali dobro moralo, ima ponudnik pravico te podatke izbrisati ali preprečiti njihovo širjenje, prav tako ima ponudnik pravico odstopiti od pogodbe o zagotavljanju storitve. V primeru, da katerakoli tretja oseba uveljavlja pravice do ponudnika v zvezi s shranjevanjem ali razširjanjem informacij, ki jih uporabnik shranjuje ali posreduje naprej znotraj storitve, ima ponudnik pravico nemudoma odstraniti vsebino informacij, ki jih uporabnik shranjuje ali razširja znotraj storitve.

5.8. V primeru, da katerakoli tretja oseba uveljavlja pravice do ponudnika v zvezi z izvajanjem pogodbe o izvajanju storitev, se uporabnik zavezuje, da bo ponudniku brez odlašanja izročil vse dokumente in gradiva, ki so potrebna za uspešno vodenje spora s to tretjo osebo. V primeru, da taka tretja oseba trdi, da so bile s shranjevanjem ali razširjanjem informacij, ki jih uporabnik shranjuje ali posreduje kot del storitve, kršene njene pravice, zlasti pravice do predmetov avtorske zaščite, ali da je prišlo do proti - konkurenčnega ravnanja, se uporabnik zavezuje ponudniku plačati vse smotrne stroške, ki bi ponudniku nastali v zvezi s sporom s tako tretjo osebo.

5.9. Uporabnik se zaveda, da so lahko besedila, fotografije, grafična dela in drugi elementi, vsebovani na spletnih straneh ali dostopni v okviru storitve, posamično in/ali kot celota (v nadaljevanju skupaj imenovana "avtorska dela") avtorsko zaščiteni. Baze podatkov, ki se nahajajo na spletnih straneh ali so na voljo v okviru storitve, so varovane s posebno pravico ustvarjalca baze podatkov. Če pisno ni dogovorjeno s ponudnikom drugače, je dovoljena avtorska uporaba avtorskih del le v obsegu in na način, ki ga določa ustrezni pravni red. Uporabniku še posebej ni dovoljena uporaba avtorskih del v obliki njihovega reproduciranja (kopiranja) z namenom doseganja neposredne ali posredne gospodarske oz. komercialne koristi, kot tudi njihova uporaba v obliki širjenja, posojanja, razstavljanja ali sporočanja teh avtorskih del javnosti (vključno z javno komunikacijo prek interneta).

6. Licenčna pogodba

6.1. V primeru, da uporabnik v okviru storitve shranjuje ali razširja informacije (neopredmetena sredstva), ki so predmet varovanja katere od pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju "delo"), uporabnik brezplačno podeli ponudniku licenco za izvajanje pravico s shranjevanjem ali razširjanjem dela v okviru storitve do uporabe dela ("licenca"), pod spodaj navedenimi pogoji. To ne vpliva na določbe čl. 5,1 pogojev poslovanja.

6.2. Licenca za delo je podeljena za vse načine uporabe (vključno s posredovanjem dela javnosti prek interneta), v neomejenem količinskem in teritorialnem obsegu. Ponudnik lahko pooblastila, ki so del licence, v celoti ali delno podeli tretji osebi ("podlicenca"). Ponudnik ima pravico odstopiti licenco za delo tretji osebi. Ponudnik pridobi licenco za delo v trenutku njegove hrambe ali distribucije v okviru storitve. Licenca se podeli za obdobje sedemdeset (70) let od trenutka, ko je delo shranjeno ali distribuirano znotraj storitve. Ponudnik ni dolžan uporabljati licenco.

6.3. Ponudnik ima pravico delo urediti, spremeniti ali predelati, ga vključiti v datoteko in združiti z drugim avtorskim delom (ali računalniškim programom), delo pa lahko urejajo, spreminjajo ali predelujejo tudi tretje osebe. V primeru sprememb dela s strani ponudnika (od ponudnika pooblaščene tretje osebe) se ponudniku podeli licenca tudi za spremenjeno delo. Ponudnik ima pravico delo predstaviti javnosti pod svojim trgovskim imenom. Če gre za neobjavljeno delo, ga ima ponudnik pravico objaviti. Za delo bo ponudnik vedno navedel vzdevek uporabnika, ki je delo naložil znotraj storitve.

6.4. Določbe čl. 6,1 do čl. 6.3 pogojev poslovanja glede pooblastila ponudnika se ustrezno uporabljajo tudi za primere, ko prispevek uporabnika ni predmet avtorske zaščite.

7. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

7.1. Ponudnik ne zahteva predplačila ali drugih podobnih plačil.

7.2. Uporabnik potrjuje, da so računalniški programi, ki sestavljajo spletno stran, avtorsko zaščiteni. Uporabnik se zavezuje, da ne bo izvajal dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočila poseg ali uporabo računalniških programov, za katere je ponudnik izvrševalec lastninske pravice ali uporabnik.

7.3. Ponudnika v razmerju do uporabnika ne zavezujejo nikakršni kodeksi ravnanja v smislu določil § 1826 odst. 1 alineja e) občanskega zakonika.

7.4. Izvensodno obravnavanje pritožb potrošnikov ponudnik zagotavlja prek elektronskega naslova na kontaktnem naslovu (čl. 11.5). Ponudnik bo informacije o obravnavi uporabnikove pritožbe poslal na njegov elektronski naslov.

7.5. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova pogodbe o opravljanju storitev je pristojna češka trgovinska inšpekcija s sedežem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Češka republika, Matična številka: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs. Platforma za spletno reševanje sporov, ki se nahaja na internetnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr se lahko uporablja za reševanje sporov med ponudnikom in uporabnikom iz pogodbe o opravljanju storitev.

7.6. Evropski potrošniški center Češka republika (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika), s sedežem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, spletni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Smernice 2009/22/ ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

7.7. Ponudnik je pooblaščen za opravljanje dejavnosti na podlagi obrtnega dovoljenja. Gospodarsko (obrtniško) inšpekcijo izvaja pristojna gospodarska služba iz svoje pristojnosti. Področje varstva osebnih podatkov nadzoruje Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija (Česká obchodní inspekce) v določenem obsegu med drugim nadzoruje skladnost z Zakonom št. 634/1992 Zbirke čeških zakonov o varstvu potrošnikov, prečiščeno besedilo.

7.8. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z odgovornostjo upravljavca za napake pri storitvah urejajo ustrezni splošno zavezujoči pravni predpisi, zlasti določbe § 1914 kot sledi v smislu občanskega zakonika in določbe zakona št. 634/1992 Zbirke čeških zakonov o varstvu potrošnikov, prečiščeno besedilo. Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova ponudnikove odgovornosti za napake v storitvah na naslovu ponudnika, predvsem na njegovem sedežu ali po elektronski pošti na kontaktni naslov (čl. 11.5).

8. Varstvo osebnih podatkov in shranjevanje piškotkov

8.1. Obveznosti obveščanja ponudnika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov uporabnika so urejene v posebnem dokumentu.

8.2. Uporabnik se strinja s shranjevanjem t.i. piškotkov na svojem računalniku. Piškotki so majhne datoteke, ki jih ponudniki in oglaševalci uporabljajo na spletnih straneh za prepoznavanje uporabnikovega spletnega brskalnika pri komunikaciji s storitvijo in za kasnejšo uporabo nekaterih funkcij storitve. V primeru, da je ponudnikove obveznosti iz pogodbe o opravljanju storitev možno izpolniti brez shranjevanja t.i. piškotkov na uporabnikovem računalniku, lahko uporabnik soglasje kadarkoli prekliče po prvem stavku tega odstavka.

9. Trajanje pogodbe o opravljanju storitev

9.1. Če ne gre za primer, ko od pogodbe ni mogoče odstopiti, je uporabnik, ki je potrošnik, v skladu z določbami § 1829 odst. 1 občanskega zakonika ima pravico odstopiti od pogodbe o opravljanju storitev v štirinajstih (14) dneh od njene sklenitve. Za tak odstop od pogodbe lahko uporabnik uporabi vzorčni obrazec ponudnika, ki je priloga št. 2 pogojev poslovanja.

9.2. Pogodba o opravljanju storitev začne veljati s sklenitvijo. Pogodba o opravljanju storitev se sklene za nedoločen čas.

9.3. Uporabnik lahko kadarkoli odpove, oz. prekine veljavnost pogodbe o opravljanju storitev s samim izbrisom svojega uporabniškega računa.

9.4. V primeru, da naročnik krši katerokoli svojo obveznost, ki izhaja iz pogodbe o opravljanju storitev (vključno s pogoji poslovanja ali dogovorjenimi pravili) oz. iz splošno zavezujočimi zakonskimi predpisi, ali pa tudi v drugih primerih, lahko upravljavec odpove to pogodbo o opravljanju storitev. Odpoved pogodbe o opravljanju storitev po tem členu velja v trenutku njene izročitve uporabniku. Če s pogodbo ali s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi ni dogovorjeno drugače, pogodba o opravljanju storitev preneha veljati v trenutku uveljavitve odpovedi.

9.5. Odpoved pogodbe o opravljanju storitev ne vpliva na licenco, ki jo ponudnik zagotavlja v skladu s čl. 6 pogojev poslovanja.

10. Dostava - pravni postopek

10.1. Če ni dogovorjeno drugače, mora biti vsa medsebojna korespondenca v zvezi s pravnimi postopki v zvezi s pogodbo o opravljanju storitev drugi pogodbeni stranki dostavljena pisno ali po elektronski pošti. Uporabniku se dostavi na račun uporabnika - na e-poštni naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu.

10.2. V primeru dostave po elektronski pošti je sporočilo dostavljeno, ko je prejeto na strežnik dohodne pošte.

11. Končne določbe

11.1. Če odnos v zvezi z uporabo spletnega mesta ali pravno razmerje, vzpostavljeno s pogodbo o opravljanju storitev, vsebuje mednarodni (tuji) element, se pogodbeni stranki strinjata, da razmerje ureja češko pravo, zlasti občanski zakonik. Z izbiro pravnih predpisov po prejšnjem stavku uporabnik - potrošnik ni prikrajšan za varstvo, ki ga zagotavljajo določbe pravnega reda, od katerih pogodbeno ni mogoče odstopati in ki bi se sicer (če ne bi bilo izbire) uporabljala po določbi čl. 6. odst. 1 Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rimska I).

11.2. Če je katerakoli določba določil in pogojev neveljavna ali neučinkovita ali postane neveljavna, bo neveljavna določba nadomeščena z določbo, katere pomen je čim bližji neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

11.3. Ponudnik je upravičen pravice in obveznosti iz pogodbe o opravljanju storitev prenesti na tretjo osebo, s čimer se uporabnik strinja.

11.4. Pogodbo o opravljanju storitev, vključno s pogoji, ponudnik arhivira v elektronski obliki in ni dostopna javnosti.

11.5. Kontaktni podatki ponudnika: naslov elektronske pošte lepdom@favi.si

V Pragi, dne 11.05.2018

FAVI a.s. (d.d.)

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za namene izpolnjevanja pogodbe

1. Identiteta in kontaktni podatki skrbnika

1.1. Skrbnik vaših osebnih podatkov je trgovska družba FAVI a.s., s sedežem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Češka republika, Matična številka: 048 57 402, vpisana v poslovni register, ki se vodi pri mestnem sodišču v Pragi, oddelek B, vložek 28244 (v nadaljevanju "administrator").

1.2. Kontaktni podatki administratorja so sledeči: naslov za dostavo Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Češka republika. Naslov elektronske pošte lepdom@favi.si. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Skrbnik ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

2. Zakonski vzrok za obdelavo osebnih podatkov

2.1. Pravni vzrok za obdelavo vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je ta obdelava potrebna za izpolnjevanje pogodbe med vami in upravljavcem oziroma za izvajanje ukrepov s strani upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe v smislu čl. 6. odst. 1 alineja b) Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Smernice 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju "uredba").

3. Namen obdelave osebnih podatkov

3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je izpolnjevanje pogodbe med vami in upravljavcem oziroma izvajanje ukrepov s strani upravljavca pred sklenitvijo takšne pogodbe.

3.2. S strani skrbnika ne obstaja samodejno individualno odločanje v smislu navedbe v čl. 22 uredbe.

4. Čas shranjevanja osebnih podatkov

4.1. Vaše osebne podatke bo upravljavec obdeloval toliko časa, kolikor trajajo učinki pravic in obveznosti iz predmetne pogodbe, ter toliko časa, kot je potrebno za namene arhiviranja po ustreznih splošno zavezujočih zakonskih predpisih, vendar najdlje za rok, določen s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.

5. Drugi prejemniki osebnih podatkov

5.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo osebe koncerna z upravljavcem, osebe, ki za upravljavca opravljajo marketinške storitve, osebe, ki zagotavljajo delovanje marketinških platform in osebe, ki za upravljavca opravljajo tehnične ali organizacijske dejavnosti v skladu z navodili upravitelja (obdelovalci osebnih podatkov).

5.2. Upravitelj ne namerava posredovati vaših osebnih podatkov v tretjo državo (državo izven EU) ali mednarodno organizacijo, z izjemo prenosa vaših osebnih podatkov v Združene države Amerike SendGrid, Inc., ki se nahaja na naslovu 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 in družbe The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Družbi sta certificirani subjekt v okviru zasebnostnega ščita EU - ZDA v smislu Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016, izdanega v skladu s Smernico 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustrezni raven zaščite, ki jo zagotavlja Zasebnostni ščit EU - ZDA za varstvo privatnosti.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

6.1. Pod pogoji iz uredbe imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, in pravica do prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Takšno zahtevo lahko pošljete na naslov e-pošte: lepdom@favi.si.

6.2. Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši uredbo, imate med drugim pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

6.3. Osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Posredovanje vaših osebnih podatkov je vendarle nujen pogoj za sklenitev in izpolnjevanje pogodbe in brez posredovanja vaših osebnih podatkov s strani upravljavca ni mogoča sklenitev pogodbe ali njeno izpolnjevanje.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za namene pošiljanja komercialnih sporočil

Družba FAVI a.s. (d.d.) obdeluje vaše osebne podatke za namene pošiljanja komercialnih sporočil (marketinških ponudb) na podlagi t.i. zakonitega interesa. Tej obdelavi vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli ugovarjate in komercialna sporočila vam potem ne bodo več poslana. Podrobnejše informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, vključno s podrobnejšimi informacijami o zakonitem interesu, najdete spodaj.

1. Identiteta in kontaktni podatki skrbnika

1.1. Skrbnik vaših osebnih podatkov je trgovska družba FAVI a.s., s sedežem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Češka republika, Matična številka: 048 57 402, vpisana v poslovni register, ki se vodi pri mestnem sodišču v Pragi, oddelek B, vložek 28244 (v nadaljevanju "administrator")..

1.2. Kontaktni podatki administratorja so sledeči: naslov za dostavo Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, Češka republika. Naslov elektronske pošte lepdom@favi.si. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Skrbnik ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

1.4. Ta obveznost obveščanja se izpolnjuje v zvezi z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje izključno za namene pošiljanja komercialnih sporočil. Ne velja za osebne podatke, ki se obdelujejo za drug namen in na drugi pravni podlagi, za te primere bo skrbnik obveznost obveščanja izpolnil posebej.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

2.1. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je ta obdelava potrebna za namene zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe v smislu 2. čl. 6. odst. 1 alineja f) Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Smernice 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju "uredba").

3. Namen obdelave osebnih podatkov

3.1. Namen obdelave vaših osebnih podatkov je, da vam upravljavec pošilja komercialna sporočila v skladu z Zakonom št. 480/2004 Zbirke čeških zakonov, o nekaterih storitvah informacijske družbe in o spremembah nekaterih zakonov (Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe) s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: "Zakon o nekaterih storitvah informacijske družbe").

3.2. S strani skrbnika ne obstaja samodejno individualno odločanje v smislu navedbe v čl. 22 uredbe.

4. Upravičeni interesi upravitelja

4.1. Storitev skrbnika uporabljate za prejemanje ponudb izdelkov ali storitev tretjih oseb, ki jih pošlje skrbnik po elektronski pošti - komercialna sporočila. V zvezi z uporabo storitev ste skrbniku posredovali svoje osebne podatke in podali soglasje za pošiljanje poslovnih sporočil (v okviru pogojev poslovanja in storitev).

4.2. Upravitelj pri pošiljanju poslovnih sporočil upošteva splošno zavezujoče zakonske predpise, predvsem določila 7. člena Zakona o določenih storitvah informacijske družbe.

4.3. V 47. točki uvodne izjave uredbe je med drugim zapisano, da se "obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko šteje za obdelavo, ki se izvaja zaradi zakonitega interesa".

4.4. Upravitelj je ocenil, ali je možna obdelava vaših osebnih podatkov za namene pošiljanja komercialnih sporočil, ter opravil tudi potreben test sorazmernosti, pri čemer je primerjal interese vaše zaščite z interesi upravljavca. Upravitelj je glede na vaše predhodno soglasje za pošiljanje komercialnih sporočil in glede na to, da je namen uporabe storitev z vaše strani prejemanje komercialnih sporočil ter tudi glede na to, da ste lahko oz. vam lahko kadarkoli zavrne nadaljnje pošiljanje komercialnih sporočil, se ne zdi, da imajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, ki jih prostovoljno posredujete, prednost pred zakonitimi interesi upravljavca pri pošiljanju komercialnih sporočil.

4.5. Glede na navedeno in tudi glede na to, da bi lahko utemeljeno pričakovali obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanja reklamnih sporočil, upravljavec meni, da je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen pošiljanje komercialnih sporočil vam je skrbnik zakonitega interesa (čl. 2.1).

5. Čas shranjevanja osebnih podatkov

5.1. Vaše osebne podatke bo upravljavec obdeloval v času trajanja zakonitega interesa upravljavca, vendar najdlje do podanega ugovora ali podobne zahteve z vaše strani zoper obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja poslovne komunikacije iz vašega strani.

6. Drugi prejemniki osebnih podatkov

6.1. Drugi prejemniki vaših osebnih podatkov bodo osebe, ki izvajajo marketinške storitve za skrbnike in osebe, ki zagotavljajo delovanje marketinških platform.

6.2. Upravitelj ne namerava posredovati vaših osebnih podatkov v tretjo državo (državo izven EU) ali mednarodno organizacijo, z izjemo prenosa vaših osebnih podatkov v Združene države Amerike SendGrid, Inc., ki se nahaja na naslovu 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 in družbe The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Družbi sta certificirani subjekt v okviru zasebnostnega ščita EU - ZDA v smislu Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016, izdanega v skladu s Smernico 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustrezni raven zaščite, ki jo zagotavlja Zasebnostni ščit EU - ZDA za varstvo privatnosti.

7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

7.1. Pod pogoji iz uredbe imate pravico od upravljavca zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali omejitve njihove obdelave.

7.2. Če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov kršila ali krši uredbo, imate med drugim pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

7.3. Pravico imate, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem, če se profiliranje nanaša na to neposredno trženje. Če ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vaši osebni podatki ne bodo več obdelani za te namene. To ne vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov na drugi pravni podlagi ali za drug namen.